top of page
Cleaning Materials

Algemene gebruiksvoorwaarden

Bij het maken van een afspraak gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.  Indien u verhinderd bent dient u minimaal 24 uur van de voren uw afspraak te verzetten of annuleren. Mocht u dit niet doen dan zijn wij genoodzaakt om 50% van het afgesproken bedrag in rekening te brengen als noshow kosten. 

De site en de originele inhoud, functies en services zijn het eigendom van JR Cleaning Facility en worden beschermd door internationale auteursrechten, handelsmerken, intellectuele eigendommen en andere wetgeving inzake eigendomsrechten.


Als wij om wat voor reden dan ook van mening zijn dat onze algemene voorwaarden niet worden nageleefd, behouden wij ons het recht om de toegang tot onze website op te schorten of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.

Klachten met betrekking tot de door ons uitgevoerde diensten, trainingsondersteuning of evenementen dienen binnen 48 uur na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk aan ons te worden gemeld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden of medewerking wordt geweigerd d.m.v. ongepast taalgebruik, dreiging, oplossing weigeren of niet responderen. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.
Het indienen van reclamaties ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door ons ingediende factuur tijdig te betalen. 
Ondanks zorgvuldige manier van werken en  controle kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud schade aan eigendommen in welke vorm dan ook. 

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden
bottom of page